Welcome to

Department Of Biology Faculty of Science,Mahasarakham University

ภาคชีววิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Web Application และการสร้าง Mobile Application

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญนิสิต ผู้สนใขเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Web Application และการสร้าง Mobile Application...

โครงการอบรมเทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สู่การปฏิบัติงานยุค 4.0

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเทคนิคการประยุกต์ใช้...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ Microsoft Word สู่การปฏิบัติงานยุค 4.0และเทคนิคการทำ Infographic ด้วย Microsoft Power Point

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการทำวิจัยของอาจารย์และนิสิต ครั้งที่1

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัย...

กิจกรรมภาควิชา

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Web Application และการสร้าง Mobile Application

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญนิสิต ผู้สนใขเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Web Application และการสร้าง Mobile Application...

ประมวลภาพถ่าย โครงการ  Big  Cleaning  Day  ภาควิชาคณิตศาสตร์

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดดำเนินการเรียนการสอนเดือนมิถุนายน  2565  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน  ดังนั้นทางภาควิชาคณิตศาสตร์จึงได้จัดโครงการ  Big  Cleaning ...

โครงการเปิดเส้นทางอาชีพ ตอน “นักออกแบบบอร์ดเกมส์”

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญนิสิตหรือผู้สนใจเข้าร่วมรังฟัง

ภาพกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่...

ประมวลภาพถ่าย โครงการ  Big  Cleaning  Day  ภาควิชาคณิตศาสตร์

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดดำเนินการเรียนการสอนเดือนมิถุนายน  2565  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน  ดังนั้นทางภาควิชาคณิตศาสตร์จึงได้จัดโครงการ  Big  Cleaning ...

ภาพถ่ายโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตร วท.บ.สถิติ

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่โดย...

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะวิทยาศาสตร์ กับ SCHOOL OF STATISTICS, JIANGXI UNIVERSITY OF FINANCE AND...

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

ทุนการศึกษา/รางวัล

นิสิตระดับปริญญาตรีภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

นางสาวปิยะพร ข่าทิพย์พาที และ นางสาวสุดาภา ผ่านเมือง นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร International...

ระบบสารสนเทศ

ระบบจัดเก็บเอกสาร

ระบบ i_leaning (ผศ.ดร.อรุณ)

ระบบฐานข้อมูลคณาจารย์

ระบยฐานข้อมูลงานวิจัยเเละสัมนา

ระบบจองห้องประชุม

ระบบติดตามงบประมาณ

ระบบงานสารบรรณและปฏิทินนัดหมาย

e-office

Faculty CV

ระบบ CV ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

Address

ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Tel./ Fax.

+66(0)-4375-4244 เบอร์ติดต่อภายใน : 1102

Email

mathematics.msu@msu.ac.th