ชี ว วิ ท ย า
B i o l o g y

จุ ล ชี ว วิ ท ย า
M i c r o b i o l o g y

พั น ธุ ศ า ส ต ร์ โ ม เ ล กุ ล
M o l e c u l a r G e n e t i c s

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาควิชา

โครงการชีวสัญจร ครั้งที่ 2 และ Open House ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

ภาพกิจกรรม

โครงการ Biology Onsite Service บูรณาการสะเต็มศึกษา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

โครงการชีวสัญจร ครั้งที่ 2 และ Open House ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

ทุนการศึกษา/รางวัล

นิสิตภาคชีววิทยา ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2565

ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล”...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา”ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา"ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง" ประจำปีการศึกษา...

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาคชีววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสุรพจน์ บัวเขียว โรงเรียนคำเตยวิทยา จังหวัดยโสธร ศิษย์เก่าภาควิชาชีววิทยา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลพระราชทาน...

หน่วยปฎิบัติการวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาและจุลชีววิทยาประยุกต์(Microbiology and Applied Microbiology)

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนันต์ นาคบรรพต (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเดช แสงดี3รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา สมตระกูล4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา กาญจนรัช6อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ขันคํา7อาจารย์...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (Biomimicry)

ผลงานวิจัย ไมโครเวฟเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของน้ำตาลนักวิจัยคณะวิทย์ฯ มมส สร้างนวัตกรรมใหม่ประดิษฐ์...

โครงการ Biology Onsite Service บูรณาการสะเต็มศึกษา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Biology Onsite Service บูรณาการสะเต็มศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 150 คน จากโรงเรียนบรบือวิทยาคาร...

ระบบสารสนเทศ

ระบบจองห้อง/เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ศิษย์เก่าภาคชีววิทยา

ระบบจองห้องประชุม

ระบบติดตามงบประมาณ

ระบบงานสารบรรณและปฏิทินนัดหมาย

e-office

Faculty CV

ระบบ CV ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

Address

ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Tel./ Fax.

+66(0)-4375-4245

Email

mathematics.msu@msu.ac.th