3 หลักสูตร 2 ภาควิชากับ 1ภารกิจ เป้าหมายเดียวกัน ของคณะวิทยาศาสตร์ มมส. ร่วมบริการวิชาการมุ่งเป้าชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

3 หลักสูตร 2 ภาควิชากับ 1ภารกิจ เป้าหมายเดียวกัน ของคณะวิทยาศาสตร์ มมส. ร่วมบริการวิชาการมุ่งเป้าชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที 12 กรกฏาคม 2560 คณาจารย์ และนิสิต หลักสูตรชีววิทยา จุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา และหลักสูตรฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้นำชำชนทั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาภูโดยรองนายกฯ  และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโพธิ์  ร่วมกับประชาชนในชุมชนกว่า 100 ชีวิต เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการของเสียปศุสัตว์ในชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ณ. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ บ้านเลขที่ 10 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภิบาลชุมชน โดย อาจารย์ ดร. สุจิรา มณีรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา  และเรื่องเทคโนโลยีการผลิตแก๊ซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน โดย อาจารย์ปรีชา ศรีประภาคาร อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์  หลังจากทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งบ่อผลิตแก๊ซชีวภาพจากมูลสัตว์ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ประเภทฟาร์มสาธิต ของนายพีรพล คงแสง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา จากผลการดำเนินการกิจกรรมทำให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และก่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชน นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาล การจัดการขยะที่ดี และการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates