ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องแมลงริ้นดำแห่งภูมิภาคเอเชีย       (The 1st Asian Simuliidae Symposium)

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องแมลงริ้นดำแห่งภูมิภาคเอเชีย (The 1st Asian Simuliidae Symposium)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องแมลงริ้นดำแห่งภูมิภาคเอเชีย (The 1st Asian Simuliidae Symposium) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของแมลงริ้นดำ ในเขตภูมิภาคเอเชีย และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นเวทีให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิจัย ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยแมลงริ้นดำและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความหลาก หลายทางชีวภาพในประเทศไทยและต่างประเทศ งานประชุมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แหล่งข่าว: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates