Th | Eng | MSU web
Title : คาริโอไทป์กับการศึกษาวิวัฒนาการของชีวิต กรณีศึกษาในหอยทากบก
Author : บังอร กองอิ้ม และ สมศักดิ์ ปัญหา
Year : 2011 (2554)
Type : Article
Detail : วารสารวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 65(4): 70-75.