Th | Eng | MSU web
Title : โครงสร้างเหงือกของหอยกาบน้ำจืดจากแม่น้ำสงคราม จังหวัดหนองคาย
Author : สะใบคำ ทองอุบล และ บังอร กองอิ้ม.
Year : 2011 (2554)
Type : Journal
Detail : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับพิเศษการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 7.