Th | Eng | MSU web
Title : ความหลากชนิด ความชุกชุม และความสัมพันธ์กับถิ่นอาศัยของหอยทากบก บริเวณภูเป็ง จังหวัด กาฬสินธุ์
Author : ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ1, นภวรรณ ถวิลการ2, ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ3
Year : 2557
Type : Conference
Detail : ศึกษาความหลากชนิด ความชุกชุม และความสัมพันธ์กับถิ่นอาศัยของหอยทากบกที่สำรวจพบบริเวณภูเป็ง อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้แปลงสุ่มตัวอย่างขนาด 20X20 เมตร จำนวน 4 แปลง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ผลการศึกษาพบหอยทากบกทั้งหมด 4 วงศ์ 5 สกุล 5 ชนิด ได้แก่ Cyclophorus volvulus (วงศ์ Cyclophoridae), Prosopea sp. (วงศ์ Subulinidae), Cryptozona siamensis (วงศ์ Ariophantidae), Pseudobuliminus (Giardia) siamensis (วงศ์ Bradybaenidae), Thaitropis sp. (วงศ์ Bradybaenidae) ซึ่งหอยทากสยาม C. siamensis พบจำนวนมากที่สุด 762 ตัวอย่าง และหอยข้าวสาร Prosopea sp. พบจำนวนน้อยที่สุด 5 ตัวอย่าง ดัชนีความหลากชนิด (H) มีค่าเท่ากับ 0.971, 0.731, 0.872 และ 0.989 ดัชนีความเด่น (C) มีค่าเท่ากับ 0.445, 0.614, 0.548 และ 0.466 หอยทากบกชนิดเด่น 1 ชนิด ได้แก่ หอยทากสยาม จากการดัชนีความคล้ายคลึงของชนิดหอยทากบกในทุกแปลงสำรวจ (Ss) พบว่ามีค่าความคล้ายคลึงอยู่ระหว่าง 0.88-1