Th | Eng | MSU web
Title : ความสำเร็จของเครือข่ายชุมชนอินแปงจากการมีส่วนร่วมในการบรรเทา สภาวะโลกร้อนผ่านทางภาคป่าไม้. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556
Author : ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ1, พรชัย อุทรักษ์, อุษา กลิ่นหอม, ชาลี นาวานุเคราะห์, เชษฐพงษ์ บุตรเทพ, เจ เอช สาเม็ก และเดวิด แอล สโคล
Year : 2556
Type : Article
Detail : โครงการธนาคารคาร์บอนอินแปงเป็นโครงการวิจัยด้านการชดเชยคาร์บอนจากภาคป่าไม้ที่มีเกษตรกรเครือ ข่ายชุมชนอินแปงในห้าจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ส