Th | Eng | MSU web
Title : ภูมิปัญญาในการบริโภคแมลงของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขาในจังหวัดเชียงราย.
Author : รัฐพงษ์ อภิธานินทร์, อาจินต์ ไพรีรณ และชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ.
Year : 2553
Type : Conference
Detail : การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 16-17 กันยายน 2553.