Th | Eng | MSU web
Title : การประเมินความเป็นพิษของพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อนร่วมกันในดินต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจวงศ์ถั่ว. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร. 7(2): 35-46, 2556.
Author : ขนิษฐา สมตระกูล ดวงอนงค์ ผลาผล และ วราภรณ์ ฉุยฉาย.
Year : 2556
Type : Journal
Detail : ขนิษฐา สมตระกูล ดวงอนงค์ ผลาผล และ วราภรณ์ ฉุยฉาย. การประเมินความเป็นพิษของพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อนร่วมกันในดินต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจวงศ์ถั่ว. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร. 7(2): 35-46, 2556.