Th | Eng | MSU web
Title : กายวิภาคเปรียบเทียบผิวใบของพืชวงศ์ขิงบางชนิดในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานี
Author : ปิยะพร แสนสุข, สุรพล แสนสุข และแจ่มจันทร์ จันทร์ศรี
Year : 2546
Type : Journal
Detail : วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 22(2): 1-6