Th | Eng | MSU web
Title : การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยหวานสกุล Babylinia spp. โดยเทคนิค PCR-RFLP. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28 (2): 152-61.
Author : บังอร แถวโนนงิ้ว, อภิเดช แสงดี, สาวิณี กะตะศิลา, นินนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
Year : 2552
Type : Journal
Detail : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม