Th | Eng | MSU web
Title : ผลของกรดแอลฟาแนฟทาลีนอะซิติกและไทเดียซูรอนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายปนเปื้อนเอนโดซัลแฟน-ซัลเฟต. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี. 15(1): 1-11, 2556.
Author : ขนิษฐา สมตระกูล และ มาลียา เครือตราชู
Year : 2556
Type : Journal
Detail : ผลของกรดแอลฟาแนฟทาลีนอะซิติกและไทเดียซูรอนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายปนเปื้อนเอนโดซัลแฟน-ซัลเฟต. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี. 15(1): 1-11, 2556.