Th | Eng | MSU web
Title : การแยกและจัดจำแนกเชื้อ Actinomycetes ที่สามารถยับยั้งเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแผลสะเก็ดในพืชตระกูลส้ม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26 (4): 337-47.
Author : อภิเดช แสงดี, กาญจนวดี ภูศรี, บังอร แถวโนนงิ้ว
Year : 2550
Type : Journal
Detail : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม