Th | Eng | MSU web
Title : ความเป็นพิษร่วมกันของเอ็นโดซัลแฟน-ซัลเฟตและเฮปตาคลอร์ต่อการเจริญเติบโตในระยะต้นกล้าของพืชชนิดต่างๆ. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร.6(2): 64-76, 2555.
Author : ขนิษฐา สมตระกูล และ สุนันทา ประทุมมา
Year : 2555
Type : Journal
Detail : ความเป็นพิษร่วมกันของเอ็นโดซัลแฟน-ซัลเฟตและเฮปตาคลอร์ต่อการเจริญเติบโตในระยะต้นกล้าของพืชชนิดต่างๆ. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร.6(2): 64-76, 2555.