Th | Eng | MSU web
Title : ความเป็นพิษร่วมกันของฟีแนนทรีน ฟลูออรีน และฟลูออแรนทีนต่อการเจริญระยะต้นกล้าของข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 และผักบุ้ง.วารสารวิชาการและวิจัย มทร. ตะวันออก. 5(1): 35- 45, 2555.
Author : ขนิษฐา สมตระกูล จำปี ไชยเมืองคูณ ดวงอนงค์ ผลาผล และ วราภรณ์ ฉุยฉาย
Year : 2555
Type : Journal
Detail : ความเป็นพิษร่วมกันของฟีแนนทรีน ฟลูออรีน และฟลูออแรนทีนต่อการเจริญระยะต้นกล้าของข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 และผักบุ้ง.วารสารวิชาการและวิจัย มทร. ตะวันออก. 5(1): 35- 45, 2555.