Th | Eng | MSU web
Title : ความเป็นพิษของฟลูออแรนทีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินต่อการเจริญของพืชเศรษฐกิจระยะต้นกล้า. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. อีสาน. 4(1): 19-26, 2554.
Author : ขนิษฐา สมตระกูล ดวงอนงค์ ผลาผล จำปี ไชยเมืองคูณ และ วราภรณ์ ฉุยฉาย
Year : 2554
Type : Journal
Detail : ความเป็นพิษของฟลูออแรนทีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินต่อการเจริญของพืชเศรษฐกิจระยะต้นกล้า. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. อีสาน. 4(1): 19-26, 2554.