Th | Eng | MSU web
Title : ความเป็นพิษของเอ็นโดซัลแฟน-ซัลเฟตที่ปนเปื้อนในดินต่อการเจริญของพืชเศรษฐกิจในระยะต้นกล้า. วารสารแก่นเกษตร. 39(ฉบับพิเศษ): 295-299, 2553.
Author : ขนิษฐา สมตระกูล และ สุนันทา ประทุมมา
Year : 2553
Type : Journal
Detail : ต่อการเจริญของพืชเศรษฐกิจในระยะต้นกล้า. วารสารแก่นเกษตร. 39(ฉบับพิเศษ): 295-299, 2553.