Th | Eng | MSU web
Title : สัณฐานวิทยาของแผ่นฟันของหอยที่มีฝาปิดเปลือกบางสกุลในประเทศไทย
Author : ชนิดาพร วรจักร และ ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ.
Year : 2553
Type : Conference
Detail : ชนิดาพร วรจักร และ ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ. 2553. สัณฐานวิทยาของแผ่นฟันของหอยที่มีฝา ปิดเปลือกบางสกุลในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ฉบับพิเศษการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6. 332-337.