Th | Eng | MSU web
Title : ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู
Author : ชนิดาพร วรจักร และ ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ.
Year : 2553
Type : Journal
Detail : ชนิดาพร วรจักร และ ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ. 2553. ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอย ทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 15 (2).