Th | Eng | MSU web
Title : ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูทอกน้อย จังหวัดหนองคาย
Author : ชนิดาพร วรจักร และ ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ.
Year : 2553
Type : Journal
Detail : ชนิดาพร วรจักร และ ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ. 2553. ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอย ทากบกบริเวณภูทอกน้อย จังหวัดหนองคาย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 29 (3). 298-307.