Th | Eng | MSU web
Title : หอยทากบกในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
Author : ชนิดาพร วรจักร และศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ
Year : 2545
Type : Journal
Detail : ชนิดาพร วรจักร และศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ. 2545. หอยทากบกในเขตจังหวัด กาฬสินธุ์. วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 2. ฉบับที่ 2 (กันยายน-ธันวาคม 2545). หน้า 11-18.