Th | Eng | MSU web
memberPhoto รองศาสตราจารย์ ดร. อภิเดช แสงดี
Assoc. Prof. Dr. APHIDECH SANGDEE
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
 
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : 043-754245 ภายใน : 1163
ห้องทำงาน : SC2-301/2
Email : aphidech.s@msu.ac.th
 
ทำงานวิจัยสาขา :
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ และการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธี
 
การศึกษา :
พ.ศ. 2547 ปร.ด. (โรคพืชวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
พ.ศ. 2542 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
พ.ศ. 2539 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
No. Title Year Type
1 Melatonin improves learning and memory performances impaired by dexamethasone-induced stress mice. Journal of Neurochemistry 115 (1) (Suppl): 76-77.
Author : Mahanam, T., A. Sangdee, P. Govitrapong, W. Tongjaroenbuangam
2010 Journal
2 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางชีววิทยา และลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนโปรตีนห่อหุ้มของเชื้อ Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) ที่แยกได้จากเมลอน และน้ำเต้า
Author : พัสราภรณ์ ยี่สารพัฒน์, วรนันต์ นาคบรรพต, อภิเดช แสงดี
2556 Journal
3 Effect of melatonin on hippocampal CA3 pyramidal cells following dexamethasone treatment in mice. Journal of Physiological and Biomedical Sciences 24 (1) (Suppl): 70-73.
Author : Mahanam, T., A. Sangdee, P. Govitrapong, W. Tongjaroenbuangam
2011 Journal
4 Using Randomly Amplified Polymorphic DNA-Polymerase Chain Reaction of Barbodes spp. in Thailand. Online Journal of Biological Sciences 11 (1): 1-6.
Author : Petjul, K., A. Sangdee, B. Thaewnon-ngiw
2011 Journal
5 Morphological, pathological and molecular variability of Colletotrichum capsici causing anthracnose of chilli in the North-east of Thailand. African Journal of Microbiology Research 5 (25): 4368-4372.
Author : Sangdee, A., S. Sachan, S. Khankhum
2011 Journal
6 Zinc and/or cadmium accumulation in Gynura pseudochina (L.) DC. studied in vitro and the effect on crude protein. Journal of Molecular Structure 1036: 279-291.
Author : Panitlertumpai, N., W. Nakbanpote, A. Sangdee, K. Thumanu, I. Nakai, A. Hokura
2013 Journal
7 Evaluation of antigen preparation methods for polyclonal antibody production against Streptomyces spp. British Microbiology Research Journal 2(3):137-145.
Author : Sangdee, K., P. Thummabenjapone, A. Sangdee
2012 Journal
8 Isolation, identification, culture and production of adenosine and cordycepin from cicada larva infected with entomopathogenic fungi in Thailand. African Journal of Microbiology Research 7(2): 137-146.
Author : Sangdee, A., K. Sangdee
2013 Journal
9 Development of SCAR primers based on a repetitive DNA fingerprint for Escherichia coli detection. Journal of Microbiology 51 (1): 31–35.
Author : Sangdee, A., S. Natphosuk, A. Srisathan, K. Sangdee
2013 Journal
10 Phytochemical and biological activities in fresh juice extracts of wild grape (Ampelocissus martini Planch.) fruits. Journal of Research in Ayurveda & Pharnacy 4(3): 337-341.
Author : Jirum, J., A. Sangdee, P. Srihanam
2013 Journal
11 Antioxidant, cytotoxic and antimalarial activities from crude extracts of mushroom Phellinus linteus. Journal of Biological Sciences. 9(7): 778-83.
Author : Samchai, S., P. Seephonkai, A. Sangdee, A. Puntumchai, U. Klinhom
2009 Journal
12 Cytotoxic and antiplasmodial compounds from the roots of Strophiblachia fimbricalyx. Journal of Natural Products. 72: 1892-94.
Author : Seephonkai, P., A. Sangdee, P. Bunchalee, S. G. Pyne
2009 Journal
13 Effect of replacement of protein from soybean meal with protein from wolffia meal (Wolffia globosa (L.) Wimm.) on performance and egg production in laying hens. International Journal of Poultry Science 9 (3): 283-287.
Author : Chantiratikul, A., O. Chinrasri, P. Chantiratikul, A. Sangdee, U. Maneechote, C. Bunchasak
2010 Journal
14 Effect of Wolffia Meal (Wolffia globosa (L.) Wimm.) As a dieary protein replacement on performance and carcass characteristics in Broilers. International Journal of Poultry Science 9 (7): 668-668.
Author : Chantiratikul, A., P. Pooponpan, S. Santhaweesuk, P. Chantiratikul, A. Sangdee, U. Maneechote, C. Bunchasak, O. Chinrasri
2010 Journal
15 Performance and carcass characteristics of Japanese quails fed diets containing Wolffia meal (Wolffia globosa (L.) Wimm.) as a protein replacement for soybean meal. International Journal of Poultry Science 9 (6): 562-566.
Author : Chantiratikul, A., P. Chantiratikul, A. Sangdee, U. Maneechote, C. Bunchasak, O. Chinrasri
2010 Journal
16 Virus and viroid causal agent(s) of bunchy top and severe necrosis of tomato. วารสารแก่นเกษตร 31(3): 161-170.
Author : อภิเดช แสงดี, พิศาล ศิริธร, เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
2546 Journal
17 เชื้อไวรอยด์ในมะเขือเทศ : รายงานครั้งแรกในประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร 31(4): 200-209.
Author : อภิเดช แสงดี, พิศาล ศิริธร, เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
2546 Journal
18 เทคนิค ARDRA : แนวทางการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพันธุกรรมเพื่อจำแนกแบคทีเรียบางชนิด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 (2): 15-23.
Author : อภิเดช แสงดี, อลิสา นาลาดทา, รุ่งฤดี ทิวทอง, บังอร แถวโนนงิ้ว
2549 Journal
19 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยหวานสกุล Babylinia spp. โดยเทคนิค PCR-RFLP. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28 (2): 152-61.
Author : บังอร แถวโนนงิ้ว, อภิเดช แสงดี, สาวิณี กะตะศิลา, นินนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
2552 Journal
20 เทคนิค Repetitive-PCR : แนวทางการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพันธุกรรมเพื่อจำแนกแบคทีเรีย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 (4): 9-17.
Author : อภิเดช แสงดี, กุสาวดี เอกอุ, บังอร แถวโนนงิ้ว, วัชรา กาญจนรัช
2549 Journal
21 Primary selection of an essential oil from medicinal plant to inhibit the Dydimella bryoniae, causal agent of gummy stem blight of watermelon. วารสารแก่นเกษตร 34(3): 185-192.
Author : อภิเดช แสงดี, ประภาษ กาวิชา
2549 Journal
22 Polyphasic characterization of Xanthomonas axonopodis pv. citri isolated from lemon and leech lime in Maha Sarakham province. วารสารแก่นเกษตร 35(1): 131-141.
Author : อภิเดช แสงดี, ธนานัด ประทุม, สมควร วิชาชาติ
2550 Journal
23 การแยกและจัดจำแนกเชื้อ Actinomycetes ที่สามารถยับยั้งเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแผลสะเก็ดในพืชตระกูลส้ม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26 (4): 337-47.
Author : อภิเดช แสงดี, กาญจนวดี ภูศรี, บังอร แถวโนนงิ้ว
2550 Journal
24 ไวรอยด์ : จุลชีพที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคพืช. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27 (2): 181-89.
Author : อภิเดช แสงดี
2551 Article
25 เทคนิคทางโมเลกุล : ทางเลือกในการจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรีย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27 (4): 375-81.
Author : อภิเดช แสงดี
2551 Article
26 เทคนิคที่ใช้อย่างเหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคพืช. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28 (2): 233-41.
Author : อภิเดช แสงดี
2552 Article
27 การควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici โดยชีววิธีด้วยเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา Trichoderma sp. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับพิเศษ): 461-68.
Author : สุรศักดิ์ ขันคำ, เนตรดารา จันทร์อุตส่าห์, รุ่งโรจน์ ศรีรักษา, รุ่งฤดี ทิวทอง, อภิเดช แสงดี
2552 Journal
28 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและแบคทีเรียก่อโรคจากสารสกัดหยาบของเห็ดในสกุลเฟลลินัสที่เก็บจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. Journal of the National Research Council of Thailand 41 (2): 103-116.
Author : ประไพรรัตน์ สีพลไกร, จตุพร หาญดี, อภิเดช แสงดี, ณรงค์ฤทธิ์ วารี, วินัย กลิ่นหอม, ณัฐธิดา โสภณ
2552 Journal
29 การส่งถ่ายยีนในข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) โดยใช้ Agrobacterium เป็นพาหะ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29 (1): 9-16.
Author : ขนิษฐา นาคินี, พรทิพย์ อติชาติ, อภิเดช แสงดี
2553 Journal
30 การจำแนกชนิดของไข่น้ำโดยการหาลำดับเบสของยีนในคลอโรพลาสต์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29 (3): 259-265.
Author : อภิเดช แสงดี, เบญจรงค์ วังคะฮาด, อุดมลักษณ์ มณีโชติ, ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล, อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
2553 Journal
31 อิทธิพลของซีลีเนียมต่อรูปแบบแสดงออกของโปรตีนในถั่วเขียว. ว. วิทย์. เกษตร 41(3/1)(Suppl.): 93-96.
Author : ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์, พนิดา อติเวทิน, อภิเดช แสงดี, วรัญญู แก้วดวงตา
2553 Journal
32 อนุกรมวิธานของไลเคนสกุล Ocellularia (Graphidaceae) ในประเทศไทย. : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับพิเศษ): 116-127.
Author : รัตนา เพ็งเพราะ, อภิเดช แสงดี, ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล, ขวัญเรือน พาป้อง
2555 Journal
33 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรกโนสในพริกที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับพิเศษ): 99-209.
Author : อดุลวิทย์ ศรีสถาน, วรนันต์ นาคบรรพต, อภิเดช แสงดี
2555 Journal
34 การควบคุมโรคพืชโดยการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 32 (2): 220-229.
Author : ประภาษ กาวิชา, อภิเดช แสงดี
2556 Article
35 Phytochemical and biological activities of the wild grape fruit extracts using different solvents
Author : Boodsod Y, Sangdee A, Srihanam P
2014 Journal
36 Salt-tolerant and plant growth-promoting bacteria isolated from Zn/Cd contaminated soil: identification and effect on rice under saline conditions
Author : Woranan Nakbanpote, Natthawoot Panitlurtumpai, Aphidech Sangdee, Narongrit Sakulpone, Pawinee Sirisom and Apinya Pimthong
2014 Journal
37 พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย (Genetics of Bacteria)
Author : อภิเดช
2557 Other
38 Isolation of the entomopathogenic fungal strain Cod-MK1201 from a cicada nymph and assessment of its antibacterial activities
Author : Sangdee, K., W. Nakbanpote, A. Sangdee
2015 Journal
39 In vitro screening of antagonistic activity of soil Streptomyces against plant pathogenic fungi and assessment of its characters
Author : Sangdee, A., S. Kornphachara and N. Srisawat
2016 Journal
40 Antibacterial activity, time-kill profile and morphological effects of Streptomyces sp. SRF1 extracts against the foodborne pathogen Bacillus cereus
Author : Sangdee, K., J. Pimta, P. Seephonkai and A. Sangdee
2016 Journal
41 Selection of entomopathogenic fungus for biological control of chili anthracnose disease caused by Colletotrichum spp.
Author : Jaihan, P., K. Sangdee and A. Sangdee
2016 Journal
42 Control of chilli anthracnose by using antagonistic Trichoderma isolated from soil
Author : Sangdee, A. and W. Simporn
2008 Inter conference
43 Genetic diversity of Colletotrichum musae isolated from cultivated banana in north-east Thailand
Author : Phetsom, J., P. Bunsit, S. Khankam, A. Sangdee
2008 Inter conference