บุคคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล โกมณเฑียร

Asst.Prof.Dr. BHUVADOL GOMONTEAN
ภายใน : 1149
ห้องทำงาน :  SC2-405
Email : bhuvadol.g@msu.ac.th; bhuvadol.g@gmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลหทัย แวงวาสิต
Asst.Prof.Dr. KAMOLHATHAI WANGWASIT

ภายใน : 1123
ห้องทำงาน : SC1-314 และ SC2-408/7
Email : k_phulphong@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา สมตระกูล
Asst. Prof. Dr. KHANITTA SOMTRAKOON

ภายใน : –
ห้องทำงาน : SC2-301/2
Email : –
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล
Asst. Prof. Dr. KHWANRUAN NAKSUWANKUL

ภายใน : 1179
ห้องทำงาน : SC2-301/1และพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา
Email : khwanruan.p@msu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมศร เลาห์ประเสริฐ
Asst. Prof. Dr. KOMSORN LAUPRASERT

ภายใน : 1173
ห้องทำงาน : SC2-201/1
Email : komsorn@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. คณิศรา ชาวนา
Dr. KANITSARA CHAWNA

ภายใน : 1122
ห้องทำงาน : SC1-313
Email : khemphet2006@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ จักรกฤษณ์ ภารการ
Mr. JAGKRIT PARAKARN

ภายใน : 1119
ห้องทำงาน : SC1-301
Email : jagkrit.p@msu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. จิรภา เพชร์สม
Dr. JIRAPA PHETSOM

ภายใน : 2210
ห้องทำงาน : SC1-313
Email : phetsom2000@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
รองศาสตราจารย์ จีระพรรณ สุขศรีงาม
Assoc. Prof. JEERAPHAN SUKSRINGARM

ภายใน : 1119
ห้องทำงาน : SC1-301
Email : –
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาพร แสงประจักษ์
Asst.Prof.Dr. JUTHAPORN SAENGPRAJAK

ภายใน : 1122
ห้องทำงาน : SC1-313
Email : juthaporn.s@msu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ
Asst. Prof. Dr. CHANIDAPORN TUMPEESUWAN

ภายใน : 1123
ห้องทำงาน : SC1-314
Email : ctumpeesuwan@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูศรี ตลับมุข
Asst. Prof. Dr. CHUSRI TALUBMOOK

ภายใน : 1119
ห้องทำงาน : SC1-301
Email : chusri.t@msu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. ธีรพร กทิศาสตร์
Dr. TEERAPORN KATISART

ภายใน : 1120
ห้องทำงาน : SC1-310
Email : tkatisart@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพคุณ ภักดีณรงค์
Dr. NOPPAKUN PAKDEENARONG

ภายใน : 1122
ห้องทำงาน : SC1-313
Email : noppakun241@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. นิชชา จำเริญศักดิ์ศรี
Dr. NITCHA CHAMROENSAKSRI

ภายใน : 1160
ห้องทำงาน : SC2-309/2
Email : amnitcha@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บังอร กองอิ้ม
Asst. Prof. BANGON KONGIM Ph.D.

ภายใน : 1122
ห้องทำงาน : SC1- 314
Email : kongimb@yahoo.com, b.kongim@msu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บังอร แถวโนนงิ้ว
Asst. Prof. Dr. BANGORN THAEWNON-NGIEW

ภายใน : 1121
ห้องทำงาน : SC1- 305
Email : ttbungorn@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. บุษรา ยงคำชา
Dr. BUTSARA YONGKHAMCHA

ภายใน : 1119
ห้องทำงาน : SC1-301
Email : y.butsara@gmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล
Assoc. Prof. Dr. PRAYOOK SRIVILAI

ภายใน : 1122
ห้องทำงาน : SC1-310
Email : prayooks@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. ปัทมาวดี เงินจันทร์
Dr. PATTAMAVADEE NGOENJUN

ภายใน : 1121
ห้องทำงาน : SC1-305
Email : pattamavadee_n@yahoo.com, pattamavadee.n@msu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. ปิยนุช คะเณมา
Dr. PIYANUT KHANEMA

ภายใน : –
ห้องทำงาน : SC1-310
Email : piyanoot_kh@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์
Asst. Prof. Dr. PIYAMAS NANORK SOPALADAWAN

ภายใน : 1122
ห้องทำงาน : SC1-313
Email : pnanork@yahoo.com, piyamas.n@msu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข
Asst. Prof. Dr. PIYAPORN SAENSOUK

ภายใน : 1121
ห้องทำงาน : SC1-305
Email : pcornukaempferia@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา เล้าชาญวุฒิ
Dr. PANIDA LOUTECHANWOOT

ภายใน : 1122
ห้องทำงาน : SC1-310
Email : oupanida@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. ญาณวุฒิ อุทรักษ์
Dr. YANNAWUT UTTARUK

ภายใน : 1167
ห้องทำงาน : SC2-404/2
Email : yannawut.u@msu.ac.th, uttarukp@gmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ อติชาติ
Asst.Prof.Dr. PORNTIP ATICHART

ภายใน : 1122
ห้องทำงาน : SC1-313
Email : porntip_atichart@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล
Assoc. Prof. Pairot Pramual, Ph.D.

ภายใน : –
ห้องทำงาน : SC2-407/4
Email : pairot.p@msu.ac.th, ppramual@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาสกร บุญชาลี
Mr. PASAKORN BUNCHALEE

ภายใน : 1122
ห้องทำงาน : SC1-313
Email : passk2002@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคล อุดชาชน
Asst. Prof. Dr. MONGKOL UDCHACHON

ภายใน : 1123
ห้องทำงาน : SC1-314
Email : mongkol.c@msu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. รุ่งฤดี ทิวทอง
Dr. RUNGRUEDEE THIWTHONG

ภายใน : 1163
ห้องทำงาน : SC2-301/2
Email : rthiwthong@gmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรนันต์ นาคบรรบต
Asst. Prof. Dr. WORANAN NAKBANPOTE

ภายใน : 1163
ห้องทำงาน : SC2 301/2
Email : woranan.n@msu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณชัย ชาแท่น
Asst. Prof. Dr. WANNACHAI CHATAN

ภายใน : 1119
ห้องทำงาน : SC1-301
Email : wannachaichatan@gmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. วราภรณ์ สุทธิสา
Dr. WARAPORN SUTTHISA

ภายใน : 1160
ห้องทำงาน : SC2-309/2
Email : wsutthisa@gmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรา กาญจนรัช
Asst. Prof. Dr. WATCHARA KANCHANARACH

ภายใน : 1160
ห้องทำงาน : SC2-309/2
Email : wkanchanarach@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ วันชัย สังฆ์สุข
Mr. WANCHAI SANGSUK

ภายใน : 1124
ห้องทำงาน : SC1-314
Email : wanchaisangsuk@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์ ด็อดจ์สัน
Asst.Prof. Dr. Dr. WANWISA DODGSON

ภายใน : 1160
ห้องทำงาน : SC2-309/2
Email : wanwisa.dodgson@gmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาวัณย์ พร้อมพรม
Asst.Prof. Dr. WILAWAN PROMPROM

ภายใน : 1119
ห้องทำงาน : SC1-301
Email : wilawan.pp@msu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ
Dr. SAKBOWORN TUMPEESUWAN

ภายใน : 1123
ห้องทำงาน : SC1-314
Email : stumpeesuwan@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาน วิไล
Asst.Prof.Dr. SAN WILAI

ภายใน : 1119
ห้องทำงาน : SC1-301
Email : sanwilai7@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริภัค สุระพร
Asst. Prof. Dr. SIRIPUK SURAPORN

ภายใน : 1123
ห้องทำงาน : อาจารย์
Email : siripuk_s@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล
Asst. Prof. Dr. SUKONTHIP SAVATENALINTON

ภายใน : 1123
ห้องทำงาน : SC1- 314
Email : sukonthip.s@msu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. สุจิรา มณีรัตน์
Dr. SUJIRA MANEERAT

ภายใน : 1160
ห้องทำงาน : SC2- 309/2
Email : sonkong2000@yahoo.com, sonkong2000@gmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. สุธิรา มณีฉาย
Dr. SUTHIRA MANEECHAI

ภายใน : –
ห้องทำงาน : SC1-310
Email : kookkik98@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. สุนันทา จุลเจือ
Dr. SUNUNTA CHUNCHER

ภายใน : 1135
ห้องทำงาน : SC1-305
Email : chuncher@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ชูกำแพง
Asst.Prof.Dr. SUMALEE CHOOKHAMPAENG

ภายใน : 1122
ห้องทำงาน : SC1-313
Email : s_choo@windowlive.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. สุรเวช สุธีธร
Dr. SURAVECH SUTEETHORN

ภายใน : 1160
ห้องทำงาน : SC2-309/1
Email : suteethorn@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ สุรศักดิ์ ขันคำ
Mr. SURASAK KHANKHUM

ภายใน : 1160
ห้องทำงาน : SC2-309/2
Email : skhankhum@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยทิพย์ อุดชาชน
Asst.Prof.Dr. HATHAITHIP UDCHACHON

ภายใน : –
ห้องทำงาน : SC1-314
Email : bthaithip@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิเดช แสงดี
Assoc. Prof. Dr. APHIDECH SANGDEE

ภายใน : 1163
ห้องทำงาน : SC2-301/2
Email : aphidech.s@msu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ วันทอง
Dr. ANUWAT WANTHONG

ภายใน : 1143
ห้องทำงาน : SC1-305 และ SC2-205
Email : anuwat.w@msu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. อิสระ ธานี
Dr.ISARA THANEE

ภายใน : 1170
ห้องทำงาน : SC2-405
Email : isarathani@gmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา แก้วกล้า
Asst.Prof.Dr. ONUMA KAEWKLA
ภายใน : 1163
ห้องทำงาน : SC2-301/2
Email : onuma.k@msu.ac.th(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจินต์ ไพรีรณ
Asst.Prof.Dr. AJIN PHAIRIRON

ภายใน : 1122
ห้องทำงาน : SC1-313
Email : ajinrat@gmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร.อุษา ทองไพโรจน์
Dr. USA THONGPAIROJ

ภายใน : 1122
ห้องทำงาน : SC1-313
Email : uthongpairoj@gmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
อาจารย์ ดร. เอกพจน์ ศรีฟ้า
Dr. AEKPOT SRIFA

ภายใน :
ห้องทำงาน : SC2-405
Email : akesrifa@gmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
นางฉวีวรรณ พรรณศรี
Ms. CHAWEWAN PHANSRI

ภายใน : –
ห้องทำงาน : SC1-307
Email : chawewan_p@hotmail.co.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
นายชายแดน แสนพันนา
Mr. CHAIDAN SAENPHANNA

ภายใน : 1120
ห้องทำงาน : SC1-302 และ SC1-308
Email : danc92e@hotmail.co.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
นายชูเทพ พรรณศรี
Mr. CHOOTHEP PHANSRI

ภายใน : –
ห้องทำงาน : SC1-307
Email : choothep_p@hotmail.co.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
นายวุฒิชัย อุทธารนิช
Mr. WUTTICHAI UDHTHARANICH

ภายใน : 1164
ห้องทำงาน : SC2-307
Email : kaedam@hotmail.co.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
นายเดชา บุตรวงศ์
Mr. DECHA BOOTWONG

ภายใน : 1164
ห้องทำงาน : SC2-307
Email : bootwong_d@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
นางสุกัญญา สารมาคม
Ms. SUKANYA SARAMAKHOM

ภายใน : 1120
ห้องทำงาน : SC1-302
Email : ss_pn@hotmail.co.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates