ปร.ด. ชีววิทยา

หลักสูตรปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ชื่อหลักสูตร

                        ภาษาไทย    :    หลักสูตรปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาชีววิทยา

                       ภาษาอังกฤษ :    Doctoral of Philosophy Program in Biology

ชื่อปริญญา และสาขาวิชา

                    ภาษาไทย      (ชื่อเต็ม)  :    ปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต  (ชีววิทยา)

                                            (ชื่อย่อ)   :    ปร.ด. (ชีววิทยา)

                    ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  :    Doctoral of Philosophy  (Biology)

                                           (ชื่อย่อ)    : Ph.D. (Biology)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี
จำนวนหน่วยกิต แบบ 1.1 และ 2.1 จำนวน 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 และ 2.2 จำนวน 72 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดรายวิชา
หลักสูตร (หน่วยกิต)
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
1. หมวดรายวิชา – – – –
1.1 หมวดวิชาแกน – – – –
1.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา – –
1.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 6 6
1.2.2 กลุ่มวิชาเลือก 6 18
2. หมวดวิทยานิพนธ์ 48 72 36 48
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 72 48 72
หมายเหตุ : นิสิตที่เรียนแบบ 1.1 และ 1.2 อาจต้องเรียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมตามที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด โดยนับหน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates