บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสำนักงาน

นางสุกัญญา สารมาคม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายชายแดน แสนพรรณา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากรห้องปฏิบัติการ

นายวุฒิชัย อุทรานิช

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

นายชูเทพ พรรณศรี

นักวิทยาศาสตร์

นางฉวีวรรณ พรรณศรี

นักวิทยาศาสตร์

นายเดชา บุตรวงษ์​

ผู้ช่วยสอน