ประวัติภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา จัดตั้งขึ้นพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 โดยก่อกำเนิดมาจาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2511 ต่อมาในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตมหาสารคาม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ดังนั้น วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม ในปีเดียวกัน และได้พัฒนามาเป็นลำดับซึ่งสรุปได้ ดังนี้

ที่ตั้งเดิม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ตั้งอยู่ในพื้นที่โนนศรีสวัสดิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ.2511
จัดตั้งภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม และเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกและโทชีววิทยา

พ.ศ.2512
เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกชีววิทยา

พ.ศ.2513
เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกชีววิทยา

พ.ศ.2516
เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกชีววิทยา

พ.ศ.2517
วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคามจึงเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร- วิโรฒ มหาสารคาม และภาควิชาชีววิทยา ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา

พ.ศ.2524
ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิทยา ศาสตร์-ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์-เกษตร ละเปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์)

พ.ศ.2532
ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาและร่วมกับคณะศึกษา ศาสตร์ผลิตมหาบัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

พ.ศ.2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แยกการบริหารออกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ภาควิชาชีววิทยา จึงสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ.2541
เปิดสอนบัณฑิตระบบพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

พ.ศ.2542
ย้ายที่ทำการของภาควิชาชีววิทยา จากที่ตั้งเดิมที่บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง มาที่ตั้งใหม่ ณ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2543
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

พ.ศ.2545
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

พ.ศ.2548
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates