27 C
Maha Sarakham
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 25, 2021

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาศึกษา มุ่งพัฒนาครูวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยาให้เป็นผู้มีความรู้ในเนื้อหาวิชา และส่งเสริมให้ครูชีววิทยาได้มีวุฒิและประสบการณ์สูงขึ้น สามารถเป็บแบบอย่างทางด้านการคิดและการกระทำเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเป็นผู้นำในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย พัฒนางานด้านการเรียนการสอนชีววิทยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา มุ่งพัฒนานักชีววิทยาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการด้านวิทยา ศาสตร์ชีวภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักในคุณค่าและการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรทางด้านชีวภาพ ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจุลชีววิทยา

การศึกษาในหลักสูตรนี้จะมีความรู้ทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในหลายสาขาด้วยกัน เช่น สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยาพันธุศาสตร์นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและความหลาก หลายทางชีวภาพ เป็นต้น มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ในหลายสาขาเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็นนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา มุ่งพัฒนานักชีววิทยาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยด้านวิทยา ศาสตร์ชีวภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับลึก ความตระหนักในคุณค่าและการอนุรักษ์ไว้ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบรรพชีวิน (นานาชาติ)

เป็นหลักสูตรที่นำองค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาและธรณีวิทยามาประยุกต์ใช้ในการอธิบายเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในอดีตและสภาพแวดล้อมโบราณ เน้นการวิจัยด้านวิวัฒนาการกำเนิดสิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาของสัตว์และพืชโบราณ ตลอดจนลำดับชั้นหิน ตะกอนวิทยาและชีวภูมิสาสตร์ของสิ่งมีชีวิตในบรรพกาล