27 C
Maha Sarakham
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 25, 2021

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา

บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้จะมีความรู้ทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในหลายสาขาด้วยกัน เช่น สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยาพันธุศาสตร์นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและความหลาก หลายทางชีวภาพ เป็นต้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ในหลายสาขาเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็นนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา

บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้จะมีความรู้ทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในหลายสาขาด้วยกัน เช่น สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยาพันธุศาสตร์นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและความหลาก หลายทางชีวภาพ เป็นต้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ในหลายสาขาเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็นนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์