ผู้บริหาร

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. คมศร เลาห์ประเสริฐ

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

รองหัวหน้าภาควิชา / เลขานุการ

รศ.ดร. ขนิษฐา สมตระกูล

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร. ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร. ปิยนุช คะเณมา

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริการวิชาการ

ดร. ญาณวุฒิ อุทรักษ์

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการพิเศษ

ดร. สุจิรา มณีรัตน์

รองหัวน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร. สุธิรา มณีฉาย

เลขานุการภาควิชาและเหรัญญิก