บุคลากรสายวิชาการ

0
ทั้งหมด
0
ศาสตราจารย์
0
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
อาจารย์

ผศ.ดร. กมลหทัย แวงวาสิต

Asst.Prof.Dr. Kamolhathai Wangwasit

รศ.ดร. ขนิษฐา สมตระกูล

Assoc.Prof.Dr. Khanitta Somtrakoon

รศ.ดร. ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล

Assoc.Prof.Dr. Khwanruan Naksuwankul

ดร. คณิต แวงวาสิต

Dr. Kanit Wangwasit

ดร. คณิศรา แม็กนุสเซ่น

Dr. Kanitsara Magnuscen

ผศ.ดร. คมศร เลาห์ประเสริฐ

Asst.Prof.Dr. Komsorn Lauprasert

ดร. จิรภา เพชร์สม

Dr. Jirapa Phetsom

ผศ.ดร. จุฑาพร แสงประจักษ์

Asst.Prof.Dr. Juthaporn Seangpajak

ผศ.ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ

Asst.Prof.Dr. Chanidaporn Tumpeesuwan

ดร. ญาณวุฒิ อุทรักษ์

Dr. Yannawut Uttaruk

ผศ.ดร. ธีรพร กทิศาสตร์

Dr. Teeraporn Katisart

ผศ.ดร. นพคุณ ภักดีณรงค์

Asst.Prof.Dr. Noppakun Pakdeenarong

ดร. นุชสุภา สุนทมาลา

Dr. Nuchsupha Sunthamala

ผศ.ดร. บังอร กองอิ้ม

Asst.Prof.Dr. Bang-on Kong-im

ผศ.ดร. บังอร แถวโนนงิ้ว

Asst.Prof.Dr. Bung-on Thaewnongiw

ดร. บุษรา ยงคำชา

Dr. Butsara Yongkhamcha

รศ.ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล

Assoc.Prof.Dr. Prayook Srivilai

ดร. ปัทมาวดี ปาสาจะ

Dr. Pattamavadee Pasaja

ผศ.ดร. ปิยนุช คะเณมา

Asst.Prof.Dr. Piyanut Khanema

ผศ.ดร. ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์

Asst.Prof.Dr. Piyamas Nanork Sopaladawan

ผศ.ดร. ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย

Asst.Prof.Dr. Piyatida Phimwichai

ผศ.ดร. ปิยะพร แสนสุข

Asst.Prof.Dr. Piyaporn Saensouk

ผศ.ดร. พนิดา เล้าชาญวุฒิ

Asst.Prof.Dr. Panida Loutechanwoot

ผศ.ดร. พรทิพย์ อติชาติ

Asst.Prof.Dr. Porntip Atichart

ศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล

Prof.Dr. Pairot Pramual

ผศ.ดร. ภาสกร บุญชาลี

Asst.Prof. Pasakorn Bunchalee

ผศ.ดร. ภูวดล โกมณเฑียร

Asst.Prof.Dr. Bhuvadol Gomontean

ผศ.ดร. มงคล อุดชาชน

Asst.Prof.Dr. Mongkol Udchachon

ดร. รุ่งฤดี ทิวทอง

Dr. Rungrudee Thiwthog

ผศ.ดร. วรนันต์ นาคบรรพต

Asst.Prof.Dr. Woranan Nakbanpote

ผศ.ดร. วรรณชัย ชาแท่น

Asst.Prof.Dr. Wannachai Chatan

ผศ.ดร. วราภรณ์ สุทธิสา

Asst.Prof.Dr. Waraporn Sutthisa

ผศ.ดร. วัชรา กาญจนรัช

Asst.Prof.Dr. Watchara Kanchanarach

อ. วันชัย สังฆ์สุข

Mr. Wanchai Sungsuk

ผศ.ดร. วิลาวัณย์ พร้อมพรม

Asst.Prof.Dr. Wilawan Promprom

ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ

Dr. Sakboworn Tumpeesuwan

ผศ.ดร. สาน วิไล

Asst.Prof.Dr. San Wilai

ผศ.ดร. สิริภัค สุระพร

Asst.Prof.Dr. Siripuk Suraporn

ผศ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล

Asst.Prof.Dr. Sukonthip Savatenalinton

ดร. สุจิรา มณีรัตน์

Dr. Suchira Maneerat

ผศ.ดร. สุธิรา มณีฉาย

Asst.Prof.Dr. Suthira Maneechai

ดร. สุนันทา จุลเจือ

Dr. Sunanta Chuncher

ผศ.ดร. สุมาลี ชูกำแพง

Asst.Prof.Dr. Sumalee Choochumpang

ดร. สุรเวช สุธีธร

Dr. Suravech suteethorn

ดร. สุรศักดิ์ ขันคำ

Dr. Surasak Khankhum

ผศ.ดร. หทัยทิพย์ อุดชาชน

Asst.Prof.Dr. Hathaithip Udchachon

ดร. อนุวัฒน์ วันทอง

Dr. Anuwat Wanthong

รศ.ดร. อภิเดช แสงดี

Assoc.Prof.Dr. Aphidech Sangdee

ผศ.ดร. อรอุมา แก้วกล้า

Asst.Prof.Dr. Onuma Kaewkla

ผศ.ดร. อาจินต์ ไพรีรณ

Asst.Prof.Dr. Ajin Phairiron

ดร. อิสระ ธานี

Dr. Issara Thanee

ดร. อุทุมพร ดีศรี

Dr. Uthumporn Deesri

ดร. เอกพจน์ ศรีฟ้า

Dr. Akeapot Srifa