18.5 C
Maha Sarakham
วันจันทร์, ธันวาคม 17, 2018
หน้าแรก บล็อก
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และ นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (50 ปี มมส )และในโอกาสทำบุญขึ้นอาคารเฉลิมพระเกียรติฯใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เตรียมการรับ-ส่ง เสด็จ เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น รายละเอียด
คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมงานพระราชพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาชีววิทยา แด่เจ้าชายฟุมิฮิโตะ อากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) พร้อมด้วยกำหนดการ การแต่งกาย และการปฏิบัติในพิธีดังกล่าว   รายละเอียด คลิกที่นี่
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตภาควิชาชีววิทยาได้จัดโครงการ “ชีวสัญจร” ขึ้น ที่โรงเรียนวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปี จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ดร.มนูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กว่า 380 คน ให้การต้อนรับ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา และหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยา โดยรูปแบบกิจกรรมมีหลากหลาย ได้แก่ Science show การตอบคำถามชิงรางวัล บูทแนะนำความรู้ทางชีววิทยา บูทแสดงผลงานของนิสิตและผลงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา การแชร์ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการติวเข้มชีววิทยา o-net ...
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 รวม 7 สาขาวิชา จำนวน 74 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 บรรยากาศการรายงานตัว เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า รายงานตัว ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบบ่าย รายงานตัวเวลา 08.30 น. หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ได้มีการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 7,939 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 155 คน ปริญญาโท 388 คน และปริญญาตรี 7,396 คน และเริ่มการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 -2561 พร้อมร่วมกันบันทึกภาพหมู่เป็นคณะ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยบรรยากาศในวันซ้อมใหญ่เป็นไปด้วยความอบอุ่น มีบัณฑิตใหม่ และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประดับตกแต่งด้วยไม้ดอก...
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ณ ห้องเรียนรวม SC1-100 โดย อาจารย์ ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่าบยริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พื้นที่เขตในเมือง) ซึ่งในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์มีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 371 คน โดยในการซ้อมนั้นจะซ้อมทั้งหมด 3 วัน แบ่งเป็นซ้อมย่อยภายในคณะ(30 พ.ย.) ซ้อมรวม(1 ธ.ค..) และซ้อมใหญ่ (2 ธ.ค.)
เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล ได้เข้าอบรมผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยมี รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรอบรม ณ ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมศร เลาห์ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ได้ทำพิธีเปิดโครงการการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2561 ณ ห้อง SC1-303 ซึ่งมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของหลักสูตรต่างๆ ในภาควิชาชีววิทยานำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างน่าสนใจ  
ภาควิชาชีววิทยา ขอเชิญชวนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้ (1) ประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ทำการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งสามารถทำผ่าน google form ดังด้านล่าง แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน Link https://science.msu.ac.th/th/?p=3456   (2) ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำแล้ว ให้สถานประกอบการ หรือนายจ้าง ทำแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต ตามรายละเอียดตามด้านล่างค่ะ Link    

MOST POPULAR

HOT NEWS