เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถอาจารย์และนักวิจัยด้านการวิจัยเชิงบูรณาการ-สหวิชา (ตั้งไข่) เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้เพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับงานวิจัยมากขึ้นจากกิจกรรม Research Cluster จากวิทยากรหลายท่านที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัย ได้แก่ ศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รศ.ดร. นิภาพร ชุติมันต์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
รศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ ผศ.ดร.ศุภกร หาญสูงเนิน อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ และ อ.ดร.ญาณวุฒิ อุทรักษ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มีอาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก