คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ และอาจารย์ ดร.ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย สังกัดภาควิชาชีววิทยา ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์