คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมงานพระราชพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาชีววิทยา แด่เจ้าชายฟุมิฮิโตะ อากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
พร้อมด้วยกำหนดการ การแต่งกาย และการปฏิบัติในพิธีดังกล่าว

 

รายละเอียด คลิกที่นี่