เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตภาควิชาชีววิทยาได้จัดโครงการ “ชีวสัญจร” ขึ้น ที่โรงเรียนวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปี จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ดร.มนูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กว่า 380 คน ให้การต้อนรับ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร วท..ชีววิทยา และหลักสูตร วท..จุลชีววิทยา โดยรูปแบบกิจกรรมมีหลากหลาย ได้แก่ Science show การตอบคำถามชิงรางวัล บูทแนะนำความรู้ทางชีววิทยา บูทแสดงผลงานของนิสิตและผลงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา การแชร์ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการติวเข้มชีววิทยา o-net