เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล ได้เข้าอบรมผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยมี รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรอบรม
ณ ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม