เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมศร เลาห์ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ได้ทำพิธีเปิดโครงการการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2561 ณ ห้อง SC1-303 ซึ่งมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของหลักสูตรต่างๆ ในภาควิชาชีววิทยานำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างน่าสนใจ