ภาควิชาชีววิทยา ขอเชิญชวนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้

(1) ประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ทำการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งสามารถทำผ่าน google form ดังด้านล่าง

แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน

Link https://science.msu.ac.th/th/?p=3456

 

(2) ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำแล้ว ให้สถานประกอบการ หรือนายจ้าง ทำแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต ตามรายละเอียดตามด้านล่างค่ะ

Link