กำหนดการต้อนรับบัณฑิตและซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561
วันที่  30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการหางานทำ :
http://www.survey.msu.ac.th/v2.0/

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนฯ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV8QEEbjv4G9uGV10vsu3K9tLUxkdBbxAJnvQ9NB6v-B1Qrw/viewform


ดาวน์โหลด

2561-cong