ขอเชิญชวนบุคลากรสาขาชีววิทยา ร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

2-4 ตุลาคม 2562

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่