เรียนเชิญคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “เสวนาเรื่องการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ ตำรา” สำหรับขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร โดย ศาสตราจารย์ ดร. อลงกด แทนออมทอง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมกลิ่นหอม SC1-303