การใช้และดูแลรักษาเครื่อง Incubator, Hot Air Oven, Sonicator ห้องปฏิบัติการ SC2-302 และ SC2-308 ประกอบวิชา 0203295 เครื่องมือทางจุลชีววิทยา (Techniques and Instruments for Microbiology)