เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ภาควิชาชีววิทยาได้จัดโครงการภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรที่สนใจ

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ณ ห้องประชุมอุษา กลิ่นหอม (SC1-303) อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี Dr. Adrian Roderick Plant เป็นวิทยากรในครั้งนี้