ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

รับสมัครทาง Internet ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2561

สมัครออนไลน์