เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ นายชิเงกิ โคบายาชิ ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าสำรวจพื้นที่พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อวางแผนการรับเสด็จและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากเดินทางมาร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทูลเกล้าฯ ถวาย แก่ เจ้าชายอะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยมีกำหนดเสด็จเยือนประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวาคม 2561