สัมมนาพิเศษ เรื่อง “Investigating the bacterial plant pathogen Xylella fastidiosa in rabbiteye blueberry (Vaccinium virgatum)โดย Dr.Mary Helen Ferguson จาก Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 09.30-11.00 .