ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
ผู้สมัครขอรับทุนต้องดำเนินการและจัดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561


ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ || ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุน

re-fou-61-2