อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งเป็นศิษย์เก่า) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลด้านงานวิจัยจากการประชุม HERP Congress III

  

เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย แห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมวิชาการการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 The Third Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS III) ขึ้น โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่งซึ่งอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1. อาจารย์ ดร. อุทุมพร ดีศรี ได้รับรางวัลวิจัยดีมากแบบบรรยาย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ ได้รับรางวัลวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates