วีดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยในปีนี้มีบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ได้แก่
1.รองศาสตราจารย์อัมพร อนันต์พินิจวัฒนา (สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์)
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อศักดิ์ โกมาสถิตย์ (สังกัดภาควิชาฟิสิกส์)
3.รองศาสตราจารย์วรรณา กาญจนมยูร (สังกัดภาควิชาเคมี)