คุณสมบัติ
1. เป็นนิสิตที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00 
4. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการเรียน และการดำรงชีวิต
5. สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยในด้านกิจกรรมนิสิตและอื่น ๆ
6. เป็นนิสิตหรือผู้นำนิสิต ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ หรือได้รับการยอมรับจากสังคมในด้านกิจกรรมนิสิต
7. ไม่เคยถูกลงโทษวินัยนิสิตหรือเคยถูกดำเนินคดี หรืออยู่ระหว่างพิจารณาลงโทษหรือดำเนินคดี
8. ไม่เคยได้รับทุนภูมิพลในปีการศึกษาใดมาก่อนหรือรับทุนการศึกษาอื่นที่ระบุไม่ให้รับทุนซ้ำซ้อนในเวลาเดียวกัน

➡️#รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2561
รับใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ : ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC2-205